Adam Bielecki

Adam Bielecki – 35 lat. Himalaista, alpinista, taternik i podróżnik. Klub Wysokogórski Kraków. Członek kadry narodowej we wspinaczce wysokogórskiej. Pochodzi z Tychów, mieszka w Wielkopolsce. Absolwent Psychologii UJ. Wspina się w górach od 20 lat. Lider kilkudziesięciu wypraw w różne góry na 5 kontynentach. Zdobywca wyróżnienia w konkursie Kolosy 2000 za dokonanie w wieku siedemnastu lat, najmłodszego, samotnego i w stylu alpejskim wejścia na Khan Tengri 7010 m. Jesienią 2011 roku zdobył piąty szczyt świata Makalu 8463 m bez użycia tlenu. 9 marca 2012 wraz z Januszem Gołąbem dokonał pierwszego zimowego wejścia na Gasherbrum I 8068 m, co zostało uhonorowane Kolosem i nagrodą Travelera National Geographic, a także uznane zostało za największe osiągniecie w dziedzinie eksploracji w 2012 roku przez prestiżowy portal amerykański explorersweb. Zdobywca K2 (31 lipca 2012) i Broad Peaka - pierwsze zimowe wejście (5 marca 2013). Na wiosnę 2014 roku wziął udział w zakończonej sukcesem wyprawie na północną ścianę Kanczendzongi kierowanej przez Denisa Urubko. Zimą 2016 razem z Jackiem Czechem podjął próbę pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat 8125 m. W ramach ekspedycji "Annapurna Polsped Expedition 2017", wraz z Felixem Bergiem i Rickiem Allenem zdobył w lekkim stylu siedmiotysięcznik Tilicho Peak, a także podjął zaawansowaną próbę wyznaczenia nowej drogi na dziewiczej, północnej ścianie Annapurny 8091 m. Uczestnik zimowej wyprawy narodowej na K2, a także bohater głośnej akcji ratunkowej na Nanga Parbat, dzięki której udało się uratować życie francuskiej himalaistce Elizabeth Revol. 16 lipca 2018 r. razem z Felixem Bergiem stanął na szczycie Gasherbrum II, 8035 m. Odznaczony srebrną odznaką za zasługi dla sportu. Nigdy nie używał dodatkowego tlenu z butli podczas swoich wspinaczek. W 2017 r. ukazała się jego pierwsza książka pt. „Spod zamarzniętych powiek”.

Adam Bielecki – aged 35. A climber, Himalayan mountaineer and traveler. Member of the Cracovian mountaineering club „Klub Wysokogórski Kraków”. Member of the national high altitude climbing team. He comes from Tychy and lives in the region of Greater Poland. He graduated from psychology at the Jagiellonian University. He has been climbing mountains for over 20 years. Leader of several dozen expeditions to various mountains on 5 continents. At age 17 he was decorated with the Kolosy 2000 competition distinction for being the youngest climber to perform a lonely alpine-style climb of Khan Tengri, 7010 m. In autumn 2011 he summited the fifth peak of the Word, Makalu 8463 m, without using oxygen. On 9 March 2012, together with Janusz Gołąb, he made the first winter climb of Gasherbrum I 8068 m, for which he was awarded a Colossus (Kolosy) and the National Geographic Traveler Award, and which was considered the greatest achievement in the field of exploration in 2012 by the prestigious American portal explorersweb. He climbed K2 (July 31, 2012) and Broad Peak – with the first winter ascent (March 5, 2013). In the spring of 2014 he took part in a successful expedition climbing the northern wall of Kanchenjunga led by Denis Urubko. In winter 2016, together with Jacek Czech, he attempted the first winter climb of Nanga Parbat, 8125 m. As part of the expedition “Annapurna Polsped Expedition 2017”, together with Felix Berg and Rick Allen, he climbed in light style the seven-thousander Tilicho Peak, and made an advanced attempt to establish a new route on the virgin north wall of Annapurna, 8091 m. Participant of the winter national expedition to K2, and the hero of a widely publicized rescue operation on Nanga Parbat during which he managed to save the life of the French climber Elizabeth Revol. On 16 July 2018, together with Felix Berg he climbed Gasherbrum II, 8035 m. Decorated with a silver medal for merits in sports. He has never used extra oxygen from his cylinder during his climbs. In 2017, he published his first book, entitled ‘From under frozen eyelids”.